Så här fastställs HRM priserna

​​Samkommunens styrelse fattar i allmänhet beslut om HRM:s priser i samband med budgetbehandlingen i oktober.
Kostnaderna för både avfallshanteringen och vattenförsörjningen täcks helt och hållet av kundavgifterna. Därför strävar vi alltid efter att de avgifter vi debiterar kunderna så noggrant som möjligt motsvarar de kostnader som orsakats HRM enligt principen om att ’avgiften ska motsvara kostnaden.

Avfallshanteringens priser

Kostnaderna för HRM:s avfallshantering täcks med avgifterna som tas ut av kunder. Fastigheternas avfallsavgifter består av avgiften för tömning av avfallskärl samt av hyran för kärlet, om fastigheten inte har ett eget avfallskärl.

Behandlingsavgiften vid Käringmossens avfallshanteringscentral bestäms utifrån avfallslassets kvalitet och vikt.

På Sortti-stationerna mottagningspriser inverkar lastvolymen och huruvida lasset innehåller avfall som kan eller inte kan återvinnas.​

Avgifter för vattenförsörjningen

Enligt lagen om vattentjänster

  • ska kundavgifterna vara skäliga och rättvisa
  • ska avgifterna för vattentjänster och avloppshantering av dagvatten vara sådana att det på lång sikt är möjligt att täcka vattentjänstverkets ny- och reparationsinvesteringar och kostnader
  • får det i avgifterna ingå högst en skälig avkastning på kapitalet.

Avgifterna ska efter behov vara sådana att de främjar en sparsam förbrukning av vatten och minskning av mängden avloppsvatten samt förebygger att skadliga ämnen leds in i avlopp.

När man bestämmer avgiftens storlek kan man enligt lagen till exempel uppmärksamma

  • ett särskilt bruksändamål för vattnet
  • avvikande kvalitet eller mängd på avloppsvattnet

HRM:s avgifter för vattenförsörjningen finns i prislistan.