Frågor om vattenpriserna

​​​Nedan finns svar på de vanligaste frågorna om vattenpriserna och fakturering.​

Varför höjs vattenförsörjningens avgifter?

Samkommunens styrelse fattar i allmänhet beslut om HRM:s priser i samband med budgetbehandlingen i oktober. Ändringen av vattenavgifterna baseras på 23 § i lagen om vattentjänster och punkt 4.2 i de allmänna leveransvillkoren för HRM:s vattenförsörjning.

Enligt lagen och leveransvillkoren har vattenverket rätt till ändringar i priser och taxan då det inträffar en väsentlig förändring i omständigheterna.  En sådan inträffade då vattenverken i Helsingfors, Esbo och Vanda slogs samman i HRM:s vattenförsörjning år 2010. Vid sammanslagningen skilde sig vattenverkens taxor avsevärt från varandra och således beslutade HRM:s styrelse att förenhetliga dem.

Leveransvillkoren medger höjning av vattenavgiften även då det sker en väsentlig förändring i investeringskostnaderna. Höjningarna av vattenavgifterna täcker nya, nödvändiga investeringarna i verken och ledningsnätet. De används även för att finansiera omfattande saneringar för att trygga vattenförsörjningens driftssäkerhet.

Var får jag mer information om vattenavgifter?

Du hittar de nya vattenavgifterna på sidan Va​ttenförsörjningens priser. På sidan finns också räknare för vattenavgiften och anslutningsavgiften. I varje vattenfaktura finns dessutom telefonnumret till vår kundtjänst. På numret får du mer information och du kan beställa en broschyr om vattenavgifterna.

​Hur beräknas grundavgiften för vatten?

Grundavgiftens storlek P (euro/mån.) räknas enligt följande:
P = p * k * PAJ

p = servicekoefficient
k = koefficient enligt fastighetstyp (0,5…3,0)
PAJ = fast grundavgift (€/mån.) inom kategorierna för våningsyta (A…J)

Alla koefficienterna i formeln finns i HRM:s taxa  på sidan Va​ttenförsörj​​​ningens priser.​​

Den fasta grundavgiften (euro/mån.) inom kategorierna för våningsyta (A…J) fastställs i mitten av varje kategori genom att multiplicera våningsytan med enhetspriset €/m2/mån., d.v.s. euro per våningskvadratmeter per månad och koefficienten för fastighetstypen (0,5…3,0).

Grundavgiftens enhetspris är fr.o.m. 1.1.2016 0,0156 €/våningskvadratmeter/månad (exkl. skatt).

Servicekoefficienten (p)​ ​
​Vatten, avloppsvatten och dagvatten sammanlagt p = 1,0​
​endast vatten​p = 0,4
​endast avloppsvatten ​p = 0,4
​endast dagvatten​P = 0,2

Fastighetstyperna för grundavgiften och deras koefficienter (k)​ ​
​Egnahems- och parhus​3,0
​Rad- och kedjehus​2,7
​Höghus​2,5
​Industribyggnad​2,2
​Affärsbyggnad​2,0
​Kontorsbyggnad​1,8
​Offentlig byggnad (som används för annat ändamål än för kontor)​1,6
​Idrotts- och motionshallar​1,3
​Lager, industrilager och parkeringshus​1,0
​Specialfall (parker, plan, tunnlar, springbrunnar osv.)​0,5

Våningsyta, k-m2​ ​Avgiftsklass​​Våningsyta som används för beräkning av grundavgift, k-m2
​ 0–100   ​A​100
​101–250      ​B​175
251–350 ​C​300
​351–500  ​D​425
​501–1000​E​750
​1001–2000 ​F​1500
​2001–4000 ​G​3000
​4001–7000 ​H​5500
​7001–10000 ​I​8500
​> 10 000​J​15 000

 Till exempel avgiftsklass C: PAJ = 300 k-m2 * 0,0156 €/k-m2/mån = 4,68 €/mån (utan moms)

Grundavgiften för platsen där vattnet används är oberoende av våningsytan alltid minst avgiften enligt den lägsta avgiftskategorin (A), beräknat enligt en våningsyta på 100 m². Grundavgiften kan högst vara en avgift enligt den högsta avgiftskategorin (J), beräknat enligt en våningsyta på 15 000 m².

Om fastigheten byggs ut senare så att den utifrån sin våningsyta hör till en annan avgiftskategori, fastställs storleken på grundavgiften enligt den nya avgiftskategorin. Till alla grundavgifter tillkommer mervärdesskatt i enlighet med den för tidpunkten gällande mervärdesskattesatsen.

Exempel: Ett egnahemshus, våningsyta 200 m². Fastigheten köper sina vatten-, avlopps- och dagvattentjänster av HRM.

p = 1 (vatten, avloppsvatten, dagvatten)
k = 3 (enligt fastighetstyp)
PAJ = 2,73 €/mån (avgiftskategori B, 101-250 v-m2, moms 0 %)

Utan mervärdesskatt:
P = 1 *3 * 2,73 €/mån = 8,19 €/mån
Med mervärdesskatt (skatten fr.o.m. 1.1.2013 24 %):
P = 1 * 3 * 3,39 €/mån = 10,17 €/mån

Storleken på hela årets grundavgift fås genom att multiplicera månadsbeloppet utan mervärdesskatt med 12 och med mervärdesskatten: P = 8,19 €/mån * 12 mån * 1,24 = 121,87 €

Slutbeloppen kan skilja sig på grund av avrundning.

Hur mycket skattepengar går det åt till HRM vattenförsörjnings verksamhet?

Inga. Vattenförsörjningens verksamhet täcks med vattenavgifterna. Vattenavgiften består av en grundavgift och en bruksavgift samt av en anslutningsavgift för nya anslutare.

Med grundavgiften bekostas underhållet av ledningsnätet och vattenrenings- och avloppsreningsverken. Med bruksavgifterna täcks kostnaderna för vattenhanteringen och reningen av avloppsvattnet. Med anslutningsavgiften täcks kostnaderna för genomförandet av vattenförsörjningen, d.v.s. byggandet av ett nytt ledningsnät.

Varför kan vattenförbrukningen i fullständigt separata bostäder inte mätas och faktureras helt separat?

Man får en anslutning per fastighet och en vattenmätare per anslutning, som vattenverket baserar faktureringen på. Bostadsspecifika vattenmätare däremot är fastigheternas egna vattenmätare, som husbolaget sköter fakturering av.

Vad omfatta​​r totalpriset för anslutningsarbetet?

Det fakturerade totalpriset för anslutning till vatten- eller avloppsnätet omfattar rörmontörer, an-slutningsarbete och -utrustning, installation av mätare, kartläggning av anslutningspunkter och montering av skylt.

Arbetets beställare ansvarar för utgrävningar och igenfyllningar. Kom ihåg att anslutningsavtalet ska undertecknas innan arbetet beställs. Fastighetsägaren betalar också en separat anslutningsavgift​ för anslutning till vatten- och avloppsnätet. 
Anvisningar för anslutning till vatten- och avloppsnä​t​