Anpassning

Anpassning till klimatförändringen

Med anpassning avses metoder och förfaringssätt, med vilka man kan förbereda sig på klimatförändringens effekter eller minska samhällets och miljöns sårbarhet för dem. Redan för närvarande orsakar växthusgaserna i vår atmosfär, att klimatförändringen ännu länge fortgår och därför är en anpassning till klimatförändringen nödvändig.

I och med klimatförändringen bereder man sig i huvudstadsregionen på stigande temperatur, perioder av hetta, torka och milda vintrar. Havsytans nivå stiger och ovädren kan öka i antal. Mera regn fås framför allt vintertid och flera ösregn än tidigare är i sikte, samt av dem orsakade översvämningar.
 
Huvudstadsregionens städer, kommungrupper och övriga regionala aktörer har gjort en gemensam strategi för anpassning till klimatförändringen, som blev klar år 2012. I arbetet utreddes regionala klimateffekter och definierades åtgärdslinjeringar för att bereda sig på dem.