Strategi

​HRM, Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och övriga regionala aktörer har utarbetat en gemensam strategi för Huvudstadsregionens anpassning till klimatförändringen. Beredningen inleddes år 2009 med bakgrundsutredningar, i vilken man gjorde klimatscenarier, beskrev risker för översvämningar och utredde klimatförändringens effekter på området.

I strategin har åtgärdslinjeringar för att bereda sig på klimatförändringen och effekterna av klimatets förändringar, samt för att minska sårbarheten definierats . Strategin fokuserar på bebyggd och stadsmiljö.

Huvudstadsregionens strategi för anpassning till klimatförändringen -rapport (på finska)

Strategins vision är en klimatsäker stad – framtiden byggs nu.

Utgångspunkterna för regionens anpassning till klimatförändringen är

 • Stävjandet av klimatförändringen är primärt i regionen. Anpassning till och beredskap för klimatförändringens effekter är också nödvändiga. Stävjandets och anpassningens åtgärder bör samordnas.
 • Anpassning till klimatförändringen tas som en central utgångspunkt vid planering av samhällen, styrning av byggande och utveckling av tekniska nätverk.
 • Huvudstadsregionen är en föregångare för anpassning till klimatförändringen.
 • Den offentliga sektorn är företagsam vid byggandet av intressegruppers nätverk och förstärkandet av organisationernas gemensamma klimatkompetens.
 • Städerna och kommungrupperna delar information om bra praxis gällande förberedelser för klimatförändringen.
 • Funktionella risker orsakade av klimatförändringen beaktas i städernas beredskapsstrategier.
 • Den offentliga sektorn främjar forskning kring anpassning för att komplettera kunskapsunderlaget.

Huvudstadsregionens åtgärdslinjeringar, enligt vilka sektorerna och verksamheterna bereder sig för klimatförändringen, har definierats för tidsperioden 2012 – 2020.

Årgärdslinjeringarna är definierade för följande branscher

 • Markanvändning
 • Trafik och tekniska nätverk
 • Byggande och närmiljöns klimatbeständighet
 • Vattenförsörjning och avfallshantering
 • Räddningstjänst och säkerhet
 • Social- och hälsovårdstjänsten
 • Samarbete med produktion och distribution av information.

Huvudstadsregionens städer, kommungrupper och övriga regionala aktörer har utarbetat en gemensam strategi för anpassning till klimatförändringen, som blev klar år 2012. I arbetet utreddes regionala klimateffekter och definierades åtgärdslinjeringar för att bereda sig på dem.