Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi återskapas eller återanvänds resurser, produkter och material med så högt värde som möjligt och under en så lång tid som möjligt, medan uppkomst av avfall och användning av resurser minimeras. Resurser och material cirkulerar även efter att produktens livslängd är slut. En övergång till cirkulär ekonomi förutsätter ändringar i hela värdekedjan, allt från produktplanering till nya affärsmodeller och konsumtionsbeteende. Cirkulära affärsmodeller kan skapa nya jobb, öka konkurrenskraften, öka välfärden och gynna miljöarbete och naturskydd. Utöver det kan det betyda mer hållbara och innovativa alternativ för konsumenter, som kan spara pengar och förbättra livskvaliteten.

Helsingfors regionens miljötjänster HRM gynnar den cirkulära ekonomin bland annat genom att producera information och utveckla indikatorer som mäter cirkulära aktiviteter i regionen. Förutom att möjliggöra materialåtervinning så räknar vi bl.a. hela regionens avfallsmängder och återvinningsgrad.

Cirkulär ekonomi i HRM.jpg

Bild 1: HRM:s aktiviteter i den cirkulära ekonomin


Avfallsmängder och återvinningsgrad

En övergång till cirkulär ekonomi kräver en hög materialeffektivitet och allt bättre återvinning av material och kommunalt avfall. Till kommunalt avfall räknas avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet, det vill säga avfall från den offentliga och privata servicesektorn. Europeiska unionen (EU) har som mål att höja återvinningsgraden för kommunalt avfall till 60 procent senast år 2030. 

HRM arbetar aktivt för att främja cirkulär ekonomi och höja återvinningsgraden, bland annat genom samarbete och information för att minska på avfallsmängden och höja kunskaper i sortering och främja återanvändning. Hushållen och den offentliga förvaltningen har goda möjligheter att påverka främjandet av materialeffektivitet och cirkulär ekonomi genom anskaffning av hållbara produkter, samt genom att minska konsumtionen och mängden avfall. HRM har som mål att uppnå en återvinningsgrad på 60 procent för både avfall från hushåll och kommunalt avfall till år 2025.

Kommunaltavfall.jpg

Bild 2: Mängden kommunalt avfall i huvudstadsregionen och Kyrkslätt åren 2012-2018. År 2018 uppstod 720 000 ton kommunalt avfall, vilken är ca 595 kg per invånare. Den totala mängden avfall ökar, men per capita är trenden något minskande. Ungefär 50 procent av det kommunala avfallet återvinns.

Hushållsavfall.jpg

Bild 3: Mängden avfall från hushållen i huvudstadsregionen åren 2012-2018. År 2018 uppstod 332 000 ton avfall från hushållen, vilket är ca 275 kg per invånare. Ungefär 45 procent av avfallet materialåtervinns.Produktion, konsumtion och återanvändning

Cirkulär ekonomi är en större helhet än återvinning och hantering av avfall. Det innebär en ny affärsmodell där produktion och konsumtion planeras så att det inte uppstår avfall, utan material och dess värde håller så länge som möjligt. En övergång till cirkulär ekonomi förutsätter ändringar i hela värdekedjan, från planering till produktion och konsumtion. 

I en cirkulär ekonomi övergår vi delvis från produkter till olika tjänster inom delningsekonomi, hyrestjänster och återanvändning.

Främjande av återanvändning är en bransch i startgroparna i Finland och i världen. Loppmarknader och återanvändningscentraler gör ett gott arbete inom den här sektor, men verksamhetens utvidgningsmöjligheter är ofta begränsade bland annat på grund av alltför små resurser. Inom projektet 6Aika Framtiden center för cirkulär ekonomi CircHubs (www.circhubs.fi) gjorde Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Finlands miljöinstitut (SYKE), Tammerfors universitet, Suomen Kiertovoima KIVO ry, Sydvästra Finlands avfallsservice (LSJH) och Kiertokaari Oy en återanvändningsutredning. Syftet var att bedöma mängderna av vissa utvalda vanliga varor som återanvänds i de sex största städerna i Finland.

Återanvändningsutredningen.JPG

Bild 4: Antal loppmarknader och produkternas återanvänding per capita i huvudstadsregionen, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. (SYKE 2018)

6Aika Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset.png