Begränsning


Begränsning av klimatförändringen

Klimatförändringen kan inte längre stoppas, men att begränsa den är mycket viktigt. Vid begränsningen är det väsentlig att sträva till att komma ifrån användningen av fossila bränslen och stoppa ökningen av koncentrationen av växthusgaser i atmosfären.

Den internationella gemenskapen strävar till att begränsa klimatets uppvärmning till två grader. Då skulle effekterna i någon mån kunna förutspås och mycket katastrofala förändringar kunna undvikas.

Finland har som en del av EU förbundit sig att begränsa sina växthusgasutsläpp. Målsättningen stöds av den internationella klimat- och energistrategin, den under arbete varande vägkartan för mindre kol till 2050 och klimatlagen. För huvudstadsregionen har man utarbetat en gemensam klimatstrategi, som städerna främjar med sitt handlande.

Övergången till ett kolneutralt samhälle med mindre kol kräver åtgärder inom samhällets alla sektorer. En av de viktigaste medlen för att stävja klimatförändringen är att minska energiförbrukningen, förbättra energieffektiviteten och ibruktagning av förnyelsebara energiformer. Även upprätthållandet av kolsänkor (skogar) och en hållbar användning av naturresurserna är viktiga åtgärder.