Regioninformation

​​​​​​​​​​​​​Vi erbjuder region​​​​al information för en växande metropol

Vid HRM:s informationssamarbetsenhet är vårt mål att ge våra användare lättare tillgång till regional information. Vår huvuduppgift är att upprätthålla uppdaterade regionala grundregister- och geodatamaterial. Vi underlättar ditt arbete genom att samla in material som betjänar utvecklingen av regionen, färdiga analyser samt expertrapporter.

Våra produkter betjänar och stöder särskilt planering, forskning och beslutsfattande i det växande metropolområdet. Vi deltar även intensivt i det regionala informationssamarbetet.

Våra viktigaste informations​​produkter är

SeutuCD
SeutuRuutu​​​
SeutuRAMAVA​

Våra regionprodukter är designade för expertbruk och av datasekretessorsaker måste man ansöka om ett skilt användningstillstånd för att kunna använda dem. En del av våra informationsprodukter är dock fritt tillgängliga för alla användare i form av öppen data via vår nerladdningstjänst.

Vi gör upp expertrapporter bland annat om boende och om företagsverksamhet. Därtill sammanställer och förbereder vi varje år en översikt över sysselsättnin​​g som riktas mot huvudstadsregionen, det vill säga pendling. Varje år producerar vi även en proposition för de maximala priserna som tillämpas på tomter inom huvudstadsregionen där Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) understöder bostadsproduktion.

Vi ansvarar även för egen del för insamlingen av uppföljningsmaterial för intentionsavtalen för Helsingforsregionen rörande markanvändning, boende och trafik (MBT). Uppföljningsarbetet för MBT-intentionsavtalen görs i samarbete med Nylands förbund och Helsingforsregionens trafik (HRT).