Kartmaterial


 

​​Vid HRM:s region- och miljöinformation har vi utgående från många olika geodatamaterial utvecklat färdiga kartor som lätt kan användas av myndigheterna. Vi har behandlat register- och geodatamaterialet så att det är lätt att använda både kartografiskt och visuellt. Våra material kan användas till exempel i diverse geodataanalyser, som tema- och bakgrundskartor eller till exempel i lägesgranskningar.

Du kan utnyttja våra register- och geodatamaterial antingen via SeutuCD-materialsamlingen eller med SeutuRuutu. SeutuCD är tillgänglig antingen som en fysisk skiva eller via vår nerladdningstjänst, medan SeutuRuutu fungerar via ett kartbaserat www-användargränssnitt. SeutuCD:s material uppdateras varje år i samband med utgivningen av det nya materialpaketet, men delar av SeutuRuutus uppgifter uppdateras mycket oftare (i fråga om huvudstadsregionens kommuners informationssystem till och med med två veckors mellanrum).

Vi skaffar vårt geodata- och kartmaterial från många olika producenter (bland annat kommunerna, HRT, Lantmäteriverket och Statistikcentralen). Vårt geodata- och kartmaterial omfattar minst hela huvudstadsregionen och delvis upp till hela Finland.

Vi erbjuder materialet

  • som tab-filer för MapInfo-programmet
  • som dbf-filer
  • ​öppen data i ESRI shape-format.

Ytterligare information om beställning, användning och publicering av kart- och geodatamaterial hittar du på sidorna Ansökan om användningstillstånd.