SeutuCD

SeutuCD är en omfattande samling av geodatamaterial som ges ut årligen. I SeutuCD har man samlat de viktigaste register-, kart- och planeringsmaterialen som betjänar planeringen i huvudstadsregionen. Materialpaketet är avsett att användas av planerare och forskare som är anställda av huvudstadsregionens kommuner, HRM eller HRT, samt som botten för konsulteringsarbeten som görs på uppdrag av dem. SeutuCD har getts ut sedan 1997.

SeutuCD-materialsamlingen är indelad i tre delar:

  1. SeutuCD - Rekisterit (Register) innehåller förenhetligade och högkvalitativa kommunala registeruppgifter från kommuner i huvudstadsregionen som plockats från HRM:s regionala grundregister (SePe), samt Statistikcentralens material om arbetsställen. Registeruppgifterna ​​är planenhetsspecifik geodata. Utöver platsinformation innehåller de egenskapsdata om befolkningen, detaljplaner, planenheter, fastigheter, byggnader samt om företag och deras arbetsställen.
  2. SeutuCD – Kartat (Kartor) innehåller en nyttig samling av olika kartmaterial som kan användas som bakgrundskartor eller som stöd för analyser och planering. Den största delen av kartmaterialet är i vektorformat och är i skalor mellan 1:10 000 - 1: 200 000. Kartorna omfattar främst huvudstadsregionen, men en del av materialet har en större omfattning.
  3. SeutuCD – Suunnittelu (Planering) innehåller sådant geodatamaterial som användarna önskat sig som stöd för planeringen. Planeringsmaterialet varierar lite från år till år beroende på hur ofta materialen uppdateras och på deras tillgänglighet. Materialet är i vektorformat och fungerar väl tillsammans med resten av materialet i SeutuCD.

Registermaterialet och den största delen av kartmaterialet har varit en del av SeutuCD-produkten sen början. Planeringsmaterialet är det nyaste tillskottet och förnyas även oftast. Innehållet i samtliga material har beskrivits mer ingående i SeutuCD-manualens beskrivningar över kartorna och informationen.