ARA-tomtprisrekommendation

​​​​Tomtp​​​riser

HRM förbereder årligen en rekommendation för de maximala priser som tillämpas på tomter inom huvudstadsregionen där Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) understöder bostadsproduktion. Målet med arbetet är att för varje område framställa en rekommendation för en förenhetligad och konsekvent övre gräns för rimlig prissättning av tomtmark som överlåts till ARA-produktion i enlighet med målsättningarna i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån samt i aravalagen. Det regionala prisbeslutet har traditionellt även i övrigt använts som ett riktvärde i utvärderingen av rimligt prissatt tomtmark.
 
Prisrekommendationen visas på en karta där maximipriserna syns som översiktliga zoner. För varje zon fastställs gränserna för maximipriserna skilt för höghus- och småhustomter. Kartan omfattar närmare tillämpningsanvisningar bland annat för närmare utvärdering av faktorer som berör tomtens läge och kvalitet.
 
I beredandet av huvudstadsregionens prisrekommendationer deltar även en tomtpriskommitté som består av kommunernas ledande tjänstemän och även representanter från ARA och Finlands kommunförbund.
 

Tomternas pr​​isutveckling

För att forma prisrekommendationerna följer och analyserar HRM förändringarna i priser på huvudstadsregionens bostads- och tomtmarknad. Som en central indikator i utformningen av prisrekommendationen används prisutvecklingen för huvudstadsregionens obebyggda småhustomter.​​

De områdesspecifika priserna och förändringarna i dem har under de senaste åren varierat särskilt mycket, och i vissa områden har priserna till och med sjunkit. De reala priserna är för närvarande tre till fyra gånger högre jämfört med de lägsta priserna under lågkonjunkturen i mitten av 1990-talet. Prisnivån är redan klart högre i alla huvudstadsregionens kommuner än under den kraftigaste högkonjunkturen i slutet av 1980-talet.