MBT-avtal

Uppföljning av Helsingforsregionens avtal beträffande markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal)

Staten och Helsingforsregionens 14 kommuner undertecknade i juni 2016 ett avtal beträffande markanvändning, boende och trafik för åren 2016–2019. Avtalets mål är att förbättra stadsregionens funktionalitet och konkurrenskraft samt att trygga en jämlik utveckling av kommunerna. I avtalet fastställs t.ex. målen för utvecklingen av markanvändningen och bostadsproduktionen inom den närmaste framtiden samt de centrala utvecklingsprojekten för trafiknätet.

HRM ansvarar för insamlingen av uppföljningsmaterialet och för samlandet av uppföljningsrapporterna. Den första uppföljningsrapporten för den pågående avtalsperioden producerades våren 2017 och behandlades vid avtalsparternas uppföljningsmöte i slutet av Maj 2017. Uppföljningsrapporterna ska produceras årligen under avtalsperioden.