Reningsverksprojektets bakgrund

​​År 2005 lät Esbo Vatten göra en utvecklingsplan för avloppsvattenreningen i Esbo med näromgivning. I planen söktes den bästa lösningen för behandlingen av stadens ökande avloppsvattenmängd i framtiden så att konsekvenserna för miljön, naturen och bosättningen blir så små som möjligt. 

Eftersom det visade sig bli dyrt att effektivera Finno reningsverks funktion och utbyggnadsmöjligheterna var begränsade beslutade Esbo stad att bygga ett helt nytt bergreningsverk i Esbo. Under miljökonsekvensbedömningen deltog invånarna i ett samverkansprojekt vars avsikt var att samla in esbobornas åsikter om förläggningsplatser för reningsverket samt tankar om Finno reningsverk. 

Efter miljökonsekvensbedömningen gjordes stadsstrukturella utredningar bland annat om markanvändningen i Finnoområdet och tyngdpunktsområden för utbyggnaden av avloppsnätet. Esbo stadsfullmäktige beslutade 12.10.2009 att ett reningsverk som ska ersätta Finno placeras i Blombacken.

​Sedan år 2010 har HRM lett planeringen i samarbete med Esbo stad och andra aktörer. 

​Tidpunkt​Skede
​2014−2022​Reningsverket förverkligas.
​2014−​2020
​Detaljerad planering.
​2009−2014​3:e etapplandskapsplanen, delgeneralplan och detaljplan för reningsverksområdet utarbetas och fastställs.
​​​​2013−​2014​Justering av den allmänna planen / utkastplanering.
​12/2013, 11/2015, 12/2017
Miljötillståndsanökningarna inlämnades till regionförvaltningsverket (AVI) i södra Finland som godkände dem, och de har vunnit laga kraft.
​​2010−​2011​En allmän plan utarbetades
​​2008−​2009​Esbo stadsfullmäktige beslutade 12.10.2009 att ett reningsverk som ska ersätta Finno placeras i Blombacken.
10/2007−11/2008  
Bedömningsprogram, utlåtanden och konsekvensbeskrivningar enligt lagen om miljökonsekvensbedömning (MKB) färdigställdes.
​11/2007−05/2008Workshop kring samverkan: workshoppar för invånarna, invånarföreningarna och områdesdelegationerna samt granskning av alternativa förläggningsplatser jämsides med MKB.
06/2007Miljötillståndsbeslut för Finno reningsverk. I beslutet fanns en reservation för att ett nytt reningsverk blir färdigt år 2017​.​
​Hösten 2006​Förläggningsplatser för ett bergreningsverk togs med i generalplaneförslaget för Esbos södra delar.
​10/2005−04/2006Esbo Vatten lät göra en utvecklingsplan för avloppsvattenreningen i Esbo med näromgivning. I planen föreslogs två primära alternativ: Utveckling och utbyggnad av det nuvarande reningsverket i Finno eller byggande av ett nytt avloppsreningsverk i ett bergsutrymme i närheten av Finno. Det beslutades att planeringen fortsätter kring ett bergreningsverk. Utvecklingsplanen godkändes i stadsstyrelsen 12.9.2006​.