Effektiv avloppsrening skyddar Östersjön

​Redan nu renar HRM avloppsvattnet bättre än vad minimikraven är i myndighetsbestämmelserna. Då vi uppfyller målen belastar näringsämnena i vårt avloppsvatten Finska viken allt mindre.

Om avloppsvattnet leddes ut som sådant i Finska viken skulle dess höga halter av fosfor och kväve övergöda våra kustvatten kraftigt. För närvarande renas avloppsvattnet vid Finno avloppsreningsverk, men dess kapacitetsgränser kommer snart emot, då näringsbelastningen och befolkningsmängden ökar. Därför behövs större reningseffekt och kapacitet för att avloppsvattnet fortsättningsvis ska kunna renas effektivt.

Målsättningen för Blombackens reningsverk är att avloppsvattnet ska renas allt bättre. Målet är att avlägsna över 96 procent av fosforn och den organiska substansen och över 90 procent av kvävet ur avloppsvattnet. Det innebär att fastän invånarantalet och samtidigt mängden avloppsvatten som ska renas ökar kommer näringsbelastningen av Östersjön per invånare att minska från nuvarande belastningsnivå.

Byggarbetet är stort och kommer i någon mån att orsaka störningar. I sinom tid kommer det i alla fall att bli ett avloppsreningsverk som har utmärkta reningsresultat och smälter in i omgivningen. Med hjälp av det nya reningsverket kan vi skydda våra kustvatten och Finska viken långt in i framtiden.​