Hänt inom byggnadsprojektet

Brytningen av bergsutrymmena

Styrelsen för samkommunen Helsingforsregionen miljötjänster valde Lemminkäinen Infra Oy som entreprenör för Blombackens avloppsreningsverk. Entreprenadperioden fastställdes till 16.9.2015–5.2.2018. Under denna period, fram till slutet av 2017, sprängdes sammanlagt 950 000 kubikmeter berg. Arbetet inleddes med markarbete, och entreprenaden omfattade även betydande byggnadsarbeten, eftersom det var både möjligt och naturligt att göra dem i samband med sprängningarna. Dessa byggnadsarbeten omfattade fyra rötsilor och tre nödutgångsschakt. Lemminkäinens entreprenad föregicks av en nio månader lång förberedande entreprenad som utfördes av Skanska Infra Oy, under vilken kör- och servicetunnlar sprängdes från Mickelsberget till två av reningsverkets flanker, samt ett vertikalt schakt som kunde utnyttjas för luftväxling. Av de tänkta sprängningarna blev vissa av de små kanal- och gropsprängningarna outförda, och de kommer att därmed att ske under följande entreprenadskede. 

Tiotusentals kubikmeter av sprängmassor från Blombacken utnyttjades under de förberedande entreprenaderna (t.ex. för massabyten på Blomskogsvägen) och för att bygga själva reningsverket. För byggnadsobjektets behov krossades sten under en period på trettio dagar med mobil stenkross. Huvudparten av sprängmassorna transporterades dels för behandling till HRM:s avfallshanteringscentral i Käringmossen, och dels till en stenkrossanläggning som ligger i närheten av Ring III, söder om flygstationen (cirka hälften av sprängmassorna till vardera). Därifrån går det krossade stenmaterialet vidare till nyttoanvändning inom huvudstadsregionens byggverksamhet.

Övervakning av sprängningar

Före och efter sprängningar granskar Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy de närliggande fastigheternas konstruktioner och monterar vibrationsdämpare på känslig apparatur. Dessutom görs  i de närmast liggande byggnaderna under hela sprängningsperioden kontrollmätningar med kontinuerlig vibrationsmätning. De tillåtna vibrationsgränsvärdena baserar sig på arbetskraftsministeriets normer för sprängningsbranschen som en extern expert har fastställt. Sprängningsförloppet och de enskilda sprängladdningarnas storlek justeras för att undvika eventuella skador utgående från dessa mätresultat. 

Avloppstunnelsprängningar i Mickels

Avloppstunnelsprängningen fortsatte från entreprenadgränsen under bostadsområdet i Mickels under perioden maj–december 2017. Detta arbete utfördes av Lemminkäinen Infra Oy som ett tilläggsarbete till sprängningsentreprenaden för Blombackens avloppsreningsverk, för att minimera risken för att dessa arbetsskeden skulle komma att fördröja uppstarten av själva reningsverket. Den ursprungliga entreprenaden omfattade schaktning av strax under 1 100 m avloppstunnel, och som tilläggsarbete schaktades ytterligare 1 100 m. Tunnelbredden är cirka 4,5 m, och höjden cirka 5,5 m.

Avloppstunnelsprängningen fortsatte även i Mickels efter att sprängningsarbetet för reningsverket hade slutförts, lika som annorstädes beskrivits om avloppstunnelsprängningarna i Blombacken.