Sprängningsarbeten för avloppen

Avloppstunnlarnas schaktning inleddes vid Mickelsberget och Blombacken i december 2014, och året därpå inleddes sprängningarna i Finno som en del av den förberedande entreprenaden för schaktning av Västmetrons tunnelbanestation. Sedan dess har arbetet i första hand fortsatt genom ett flertal delentreprenader med fokus på just dessa områden. Sedan 2018 har arbetet med att färdigställa hela tunnelverket omfattat fyra separata entreprenadhelheter: Mickels II, Malmbacka, Estberget och Finno II. Schaktningen som startade i Mickels färdigställdes i augusti 2019. Längst tid kommer de nordliga avsnitten av entreprenaden i Malmbacka att ta, ungefär till sommaren 2020. Efter schaktningen utförs ännu bergsförstärkningsarbeten, medan de olika byggnadstekniska arbetsskedena kommer ännu att fortsätta länge. Samtliga entreprenader ska vara slutförda senast under sommaren 2021.

 Se kartan som en zoom-in version (pdf, 15Mb)

Detaljerade planeringskartor (på finska sidor)

Avloppstunnlarna sprängs djupt inne i berget

Som huvudentreprenör för schaktnings- och byggnadsentreprenaderna avseende ingångs- och utloppstunnlarna i Mickels II, Estberget och Malmbacka fungerar Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, och för Finno II entreprenadens del en arbetssammanslutning som bildats mellan SRV Infra Oy och Pohjolan Kalliotyö Oy och som går under namnet TYL FMS.

Ingångstunneln samlar in avloppsvatten från området mellan det nuvarande reningsverket i Finno och Blombackens reningsverk, och utloppstunneln leder det rengjorda vattnet från Blombackens reningsverk till den befintliga utloppstunnel som leder från Finno till öppet hav. Ingångstunnelns botten sjunker i jämn lutning från Finno till Blombacken, från nivån -12 till nivån -20 meter under havet. Utloppstunnelns botten sjunker från nivån cirka +1 vid Blombackens reningsverk till +0 vid det vertikala schakt som är placerat vid järnvägsspåret norr om Esbo å, och leder vidare under ån från nivån -19 vid nuvarande Finno reningsverk till nivån -26 meter under havet under det nya reningsverket. Före anslutningen till den nuvarande utloppstunneln som leder ut till havet leds eller pumpas vattnet i utloppstunneln till en nivå som ligger högre än havsytan. Tunnlarna är cirka 4,5 m breda, och 5,5 m höga. Sammanlagt schaktas i samband med byggnadsprojektet för Blombackens reningsverk cirka 20,4 km avloppstunnel och transporttunnel som leder till avloppstunnlarna. I gynnsam berggrund och på obebyggda områden fortskrider sprängningarna med cirka 100 m per månad. Sprängningsarbetet bromsas emellertid på många ställen upp, dels av vibrationer som sprängningen orsakar, och dels av de villkor som Esbo miljöcentral har ställt.  

Arbetstider

Arbeten ovan jord:

 • vardagar 7–18, vid behov även 18–21 (efter kl. 18 < 35 dB), samt helgfria lördagar 9-18 (< 35 dB)

Arbeten under jord:

 • vardagar 7–18, vid behov även 18–22 (efter kl. 18 < 40 dB)
 • vardagar och söckenhelger kl. 9–22 (< 35 dB)
 • vid behov vardagar 22–7, eller veckoslut och söckenhelger kl. 22–9 (< 30 dB)

Tunnelsprängning:

 • vardagar måndag till fredag kl. 7–22
 • helgfria lördagar kl. 9–18

Lastning och transport av schaktningsmassor från tunnlarna:

 • vardagar 7–22, veckoslut och söckenhelger kl. 9–22
 • vid behov vardagar måndag till fredag kl. 22–7, samt veckoslut och söckenhelger kl. 22–9

Specificerad dB-nivå innebär mätning av bullernivån inomhus i bostadsfastigheter vid behov.

Före sprängningsskedet och efter att det slutförts granskar entreprenörens vibrationskonsult byggnaderna, och monterar vibrationsdämpning på vibrationskänslig apparatur. De fastigheter som berörs av detta kommer att separat kontaktas i ärendet. Under hela sprängningsskedet utför vibrationskonsulten kontrollmätningar genom kontinuerlig vibrationsmätning i de närmast liggande byggnaderna. De tillåtna gränsvärdena för vibrationer baserar sig på bestämmelser som arbetsministeriet har fastställt för sprängnings- och schaktningsbranschen.  

Sprängningarna fortskrider i enlighet med dessa mätresultat, och på basen av dem kan man för att undvika skador göra eventuella ändringar i hur sprängningarna förverkligas. Allt sprängningsarbete utförs enligt rådande säkerhetsbestämmelser och myndighetsanvisningar. Vi beklagar de eventuella störningar som kan uppstå.

Mickels II, Estberget och Malmbacka

I Mickels sprängdes tunnlarna redan i samband med schaktningen för avloppsreningsverket, och därför kunde arbetet inledas i de färdiga tunneländarna. I Estberget och Malmbacka bygger och spränger man också serviceanslutningar till tunnlarna, och de kommer under sprängningsperioden att fungera som körtunnlar. På dessa objekt inledes arbetet med markbyggnad och dagbrytning, och först därefter kunde man gå vidare till schaktning av själva tunnlarna inne i berget.

Huvudentreprenörens kontaktuppgifter för invånare vid behov:

 • arbetsledare Mikko Piirainen, 044 551 55 31
 • ansvarig mästare Paavo Kolehmainen, 040 716 56 79
 • språngningsmästare Raimo Kastikainen, 040 564 53 52

e-postadresserna har formatet: förnamn.efternamn(at)kalliorakennus.com

Om du önskar sms om sprängningarna, meddela oss om det på adressen: joel.makkonen(a)kalliorakennus.com .  

Schaktnings- och byggnadsentreprenaden vid Finno II

I Finno hade tunnlarna sprängts redan i samband med schaktningen för Västmetrons station i Finno. Arbetet kunde alltså inledas i färdiga tunneländar. Från tidtabellssynpunkt var schaktningen av service-/rörtunneln det mest kritiska skedet. Den måste stå färdig före oktober 2019, och detta lyckades man med. Entreprenaden omfattar förutom tunnlarna även byggandet av en pumpstation inne i berget inom området för det nuvarande reningsverket i Finno, och i samband med detta ett stort antal kanaler och andra konstruktioner, även ovanför marknivån. Den nya utloppstunneln ansluts till den befintliga utloppstunneln som leder från Finno reningsverk till havet. Vattnet leds till en punkt på 15 m djup, 7,5 km söder om Grågrund, vid gränsen till öppet hav.

Kontaktuppgifter:  TYL FMS, telefon 040 631 8700, finnoo2(a)srv.fi 

SMS om sprängningarna

Vi kommer även att skicka meddelande per sms för varje sprängning. Om du önskar sms om sprängningarna, meddela oss om det på adressen: finnoo2(a)srv.fi.