Vanliga frågor om schaktingen

Hur mycket framskrider schaktningen per dag och vilka kemikalier använder man vid sprängningarna?

Tunnelschaktningen framskrider maximalt tio meter om dagen. Framskridningstakten beror framför allt på bergarten. I vissa arbetsskeden framskrider schaktningen inte alls – ibland under flera arbetsdagar.  Endast emulsionssprängämne används vid schaktningen.

Fotograferas byggnaderna före sprängningsarbetet med avseende på eventuella skador på byggnaden?

De hus som ligger inom det område där skador uppskattas vara möjliga på grund av vibrationer (cirka 150 meter från tunnelschaktningen) besiktas före och efter schaktningen. Skador som eventuellt uppkommit på grund av schaktningen ersätts. Om du märker skador på din fastighet ska du kontakta entreprenören.

Försämrar schaktningen luftkvaliteten? På hur stort område? Ger byggarbetsplatsen upphov till dammolägenheter i husens ventilation?

Spränggaserna är i huvudsak vattenånga. När de ventileras ut från tunnlarna försämras luftkvaliteten lokalt, främst på byggarbetsplatsens område. Mängden vägdamm kan öka längs körrutten, främst i närheten av ingångarna. Spridningen av finfördelat materal från byggplatsen till gatorna minskas genom att man rengör däcken på bilarna och spridningen av vägdammet genom att man tvättar gatorna. Ventilationen i husen åsamkas inga särskilda olägenheter.

Ersätter HRM eller entreprenören de skador som orsakats av eventuell olycka? Eller om arbetet orsakat skador på vägen?

Den som orsakar skadan svarar för reparationerna. Entreprenörerna som utför sprängningsarbetet har så kallat strikt ansvar, vilket innebär att det åligger entreprenören att påvisa att det inte är sprängningen som har orsakat skadan. Det lönar sig att genast kontakta entreprenören om någon-ting händer. Entreprenören kommer för att granska läget. I sista hand är HRM ersättningsskyldig för skador av arbeten som HRM lagt ut på entreprenad som orsakas tredje part.

Hur förebygger ni dammansamlingar på närområdets gator?

Gatan tvättas och fuktas oftare är vanligt. Det ligger på entreprenörens ansvar att förebygga ansamling av damm.

Har ni tagit hänsyn till att trafiken ökar?

En trafikökning kommer huvudsakligen att kunna ses på de platser där sprängmassorna förs upp på markytan. Därefter flyter fordonen samman med den övriga trafiken.

Vilka slags arbeten utför ni nattetid?

Nattetid utförs endast sådana arbeten som inte orsakar buller i sovrummen som är högre än de gränsvärden som miljömyndigheterna fastställt. Om bullret orsakar störningar som upplevs för kraftiga kommer bullermätningar att utföras. Utgående från mätningarna begränsas vid behov arbetet.

Sprängs både ingångstunneln och den närliggande utloppstunneln samtidigt?

Ja, eftersom det gör det möjligt att periodisera olika arbetsskeden på ett lämpligt sätt, och utrustningen därmed kan utnyttjas effektivt. Något slag av arbete pågår alltid i någon av tunnlarnas ändor.

Har ni betalt ersättningar för uppstådda skador även i fall där vibrationsgränsvärdena inte överskridits?

Om den uppmätta vibrationen ligger på en nivå som är lägre än de gränsvärden som använts för dimension vid planeringen borde inga skador på byggnader uppstå, och därmed utbetalas i regel inga ersättningar. Säkerhetskoefficienten mellan de gränsvärden som använts vid dimensionering-en och de gränsvärden som kan leda till skador är betydande, vilket i praktiken utesluter risken för skador som orsakas av sprängning. I fall där skadan enligt en vibrationsexpert inte kan ha uppstått på annat sätt än som orsakad av sprängning har vi betalt ut ersättningar trots att vibrationsvärdena har legat på en nivå som ligger lägre än det fastställda gränsvärdet.

Är det möjligt att själv försäkra sitt hus för en månad, dvs. för den tid sprängningsarbetet pågår?

Det kan man höra sig för hos sitt försäkringsbolag om. HRM känner inte till att sådana försäkringar skulle ha tecknats.

Hur går det för grundvattnet?

Trycknivån i avloppstunnlarna är lägre än trycket i det omgivande grundvattnet. Därför sipprar det in grundvatten i tunnlarna, och det vatten som flyter i tunnlarna kan inte flyta ut i berggrunden.

Kan man få ersättningar om man förlorar möjligheten att borra en jordvärmebrunn?

Enligt den aktuella information vi har borde det kunna hittas ett ställe på varje fastighet där en brunn riskfritt kan borras efter att sprängningsarbetet är klart. Vi deltar gärna i att hitta en lämplig plats för brunnen.

Vad händer om en jordvärmebrunn som borras efter det att tunneln färdigställts orsakar skada på tunneln? Vem bär ansvaret?

Tunnlarna och markstabiliseringarna är så massiva att en situation som den beskrivna vore synnerligen osannolik. För att undvika att en dylik situation ska kunna uppstå utreder vi omsorgsfullt platserna för jordvärmebrunnar efter det att tunnlarna är färdiga.

Hur inverkar tunnelsprängningarna på husgrunden?

Den preliminära miljöutredning som utförs innan sprängningarna sätter igång, samt den noggrannare granskning som sker när arbetet börjar är viktiga åtgärder för att kunna identifiera bräckliga konstruktioner. Om konstruktioner konstateras vara bräckliga fastställer vi nya vibrationsgränsvärden i enlighet med dessa undersökningar. Under hela den tid sprängningsarbetet pågår följer vi upp vibrationer genom kontinuerlig mätning. Därmed borde inte heller skador på husgrunderna kunna uppstå.

Tunneln löper under hela min tomt. Vad händer om HRM vid något tillfälle vill annullera det servitut som HRM ansökt om?

Servitutet ansöks för all framtid och vi har ingen avsikt att annullera det. I samband med tunnelbygget kartläggs berggrundens geologi, och berget samt bultfästena stabiliseras genom injicering av sprutbetong, alltså en blandning av sand, vatten och cement. I många fall går det bra att komma överens med HRM om byggnadsåtgärder på tomten, till och med så nära som 5 meter från tunneln.

Vilka risker kan sprängningsvibrationerna föra med sig, t.ex. med tanke på husens konstruktioner?

Sprängningar har även tidigare utförts inom stadsområden, och till och med närmare markytan och bebyggelsen än de avloppssprängningar som nu utförs, och normenliga granskningar utförs av experter på området. De vibrationsvärden som fastställts för olika konstruktioner och uppföljningen av dem är de objektiva metoder vi har för att följa med hur sprängningen påverkar, och experter inom byggnadsbranschen har fastställt gränsvärden för olika typer av konstruktioner.

Hurudana störningar orsakar sprängningarna för bosättningen?

Bullret från sprängningarna i tunnelbygget är de mest betydande störningarna. Buller från borrningen kan höras om sprängningsområdet ligger mycket nära, men hur väl bullret från sprängning-arna och borrningen hörs varierar från fall till fall. Om byggnaden ligger direkt på berg hörs bullret på ett längre avstånd, medan bullret är lindrigare i byggnader som byggts på tjocka jordlager. Enligt den “bullerkarta” som Esbos stads miljöcentral gjort får sprängningar utföras varda-gar 7–22 och lördagar 9–18. Under vardagar från 7 till 18 tillämpas inte heller för buller några fast-ställda gränsvärden. För det arbete som utförs under andra tider ligger gränsvärdet i bostadsut-rymmen på 30–40 dB, beroende på tidpunkt.

Hur inverkar tunnlarna på vad man kan bygga på tomterna?

Tunneldragningen omges av ett servitutområde som fastställts till 10 meter från tunnelns ytor. Skyddszonen finns utmärkt på de kartor som skickats till områdets invånare. På de delar som ligger innanför servitutområdet kan byggande huvudsakligen ske normalt, men för vissa åtgärder bör byggnadstillsynen be om utlåtande från HRM. Uppförande av nya byggnader på mark, eller grävarbete även på det som märkts ut som servitutområde på kartan är exempel på åtgärder på tomterna som inte förutsätter något utlåtande från HRM, och det samma gäller samt brunnsborrning på områden som ligger utanför servitutområdet efter det att tunnlarna är färdiga. Om däremot någon av punkterna nedan ingår i det planerade arbetet bör byggnadstillsynen be om utlåtande från HRM:

  • Sprängning och vibrationer: i de flesta fallen konstaterar HRM med hänsyn till tunneln att åtgärden kan utföras.
  • Betydande belastning (dvs. en belastning som är betydligt större än ett vanligt egnahemshus, t.ex. ett höghus i flera våningar). I de flesta fallen ger detta inte upphov till problem, men vissa faktorer måste beaktas vid förverkligandet. 
  • Jordvärmebrunn som ska borras innanför servitutområdets gränser efter det att tunnlarna färdigställts. I dessa fall måste brunnens exakta läge planeras omsorgsfullt. 
  • Borrning i berg får absolut inte ske ovanför tunneln eller inom markstabiliseringszonen.

Hur beaktar ni vid tunnelsprängningarna de byggnader som ligger inom områden med kompaktionsrisk?

Också kompaktionsuppföljningen sker både innan arbetet med tunnlarna inleds och under arbetets gång. Konstruktionernas höjdpunkter och lägen följs med på alla de områden där det råder risk för kompaktion. För byggnader som står på berg eller på friktionsjord (sand, morän) innebär tunnelarbetet ingen kompaktionsrisk. På områden med lerjord är kompaktion däremot möjlig om grundvattennivån sjunker. Det kan leda till att leran torkar, vilket i sin tur kan orsaka kompaktion. Betydande läckage mellan tunnlarna och grundvattnet täpps till genom injicering, och strävan är att fö-rebygga att grundvattennivån sjunker. På kritiska platser följer vi med byggnadernas höjdlägen. Även grundvattenuppföljning utförs på området, vilket innebär att grundvattennivån med regelbundna intervaller mäts i kontrollrör.