Finno avloppsreningsverk

​Finno avloppsreningsverk, som inledde sin verksamhet som ett dammreningsverk år 1963, är Finlands näst största avloppsreningsverk. Innan centralreningsverket byggdes behandlades avloppsvattnet vid bysamhällenas egna små reningsverk. Numera behandlas avloppsvatten från sammanlagt över 310 000 invånare i Esbo, Grankulla, västra Vanda och Kyrkslätt i Finno. 

Sammanlagt renas cirka 35 miljoner m³ avloppsvatten per år och det genomsnittliga dygnsflödet är cirka 100 000 m³. Industriavloppsvattnets andel av det vatten som kommer till reningsverket är cirka åtta procent av den totala mängden. Det biologisk-kemiskt renade avloppsvattnet leds ut i havet framför ön Gåsgrundet genom en 7,5 km lång utloppstunnel som togs i bruk redan år 1974.

​Rening​sprocessen

Avloppsreningsverket är ett aktivslamreningsverk. I reningsverket, som ursprungligen byggdes som ett mekaniskt reningsverk, tillämpas numera en reningsprocess i tre olika steg: mekanisk, kemisk och biologisk rening. 

 

År 1997 inleddes vid reningsverket även kväveborttagning som görs genom en process som baserar sig på fördenitrifikation. Vattnet som ska renas innehåller mycket kväve- och fosfornäringsämnen. Kvävebelastningen ökar på grund av genomsipprande och avrinnande vatten från Käringmossen och andra avstjälpningsplatser som tagits ur bruk och som leds till Finno reningsverk. För behandlingen av fosfor används järnsulfat. Vattnets totala uppehållstid i reningsverket är cirka 24 timmar. 

Den organiska substansen i slammet som uppstår i avloppsvattenreningsprocessen utnyttjas genom att slammet rötas. Biogasen som uppstår vid rötningen tas tillvara. Tack vare biogasen är reningsverket självförsörjande upp till 90 procent beträffande värme och upp till 40 procent beträffande elektricitet.

Det uppstår cirka 25 000 ton slam om året i Finno. Avloppsvattenslammet från Finno reningsverk vidareförädlas vid Vapo Oy:s komposteringsstation i Nurmijärvi. Kompostmyllan utnyttjas för närvarande helt som täckningsmaterial vid Käringmossens avfallshanteringscentral.

​Reningsresult​​at och övervakning

Det verksspecifika miljötillståndet (26/2007/1) fastställer reningskraven för Finno avloppsreningsverk. Nylands miljöcentral har godkänt Finno reningsverks övervakningsprogram, som fastställer reningsverkets tillståndsvillkor. Avloppsreningsverkets lagstadgade reningskrav är reningsverkets direkta, konkreta mål. 

 Finno avloppsreningsverks utloppstillstånd för avloppsvatten och andra miljökrav baserar sig på ett beslut som utfärdats av Västra Finlands miljötillståndsverk. Övervakningen av havsområdet sköts av Helsingfors stads miljöcentral. ​