Viksbacka avloppsreningsverk

​Viksbacka avloppsreningsverk i Helsingfors är Finlands och Nordens största reningsverk. Vid Viksbacka bergreningsverk behandlas utöver avloppsvatten från Helsingfors även vatten från mellersta och östra Vanda, Kervo, Tusby, Träskända och Sibbo, alltså avloppsvatten från ungefär 800 000 invånare och från områdets industri. 

Reningsverket som huvudsakligen är byggt i berget togs i bruk år 1994, och ersätter tillsammans med en havstunnel skilda små reningsverk. 

Reningsverkets totala flöde är cirka 270 000 m³ per dygn och det renas i genomsnitt 100 milj. m³ avloppsvatten per år. Det renade avloppsvattnet leds genom en bergstunnel ut i öppna havet framför Stora Enskär åtta kilometer från Helsingfors sydspets, där djupet är över 20 meter.

Av avloppsvattnet som kommer till reningsverket härstammar cirka 85 procent från hushåll och 15 procent från industrin. 

​Rening​sprocessen

Reningsprocessen vid Viksbacka reningsverk baserar sig på aktivslammetoden och består av tre steg: mekanisk, biologisk och kemisk rening. Kvävereduktionen har effektiverats med ett biologiskt filter som baserar sig på denitrifikationsbakteriernas verksamhet. 

Den organiska substansen i slammet som uppstår i avloppsvattenreningsprocessen utnyttjas genom att slammet rötas och den biogas som uppstår vid rötningen tas tillvara. Med hjälp av energin som produceras med biogas är reningsverket självförsörjande beträffande värme och dess självförsörjningsgrad i fråga om elektricitet är kring 50 procent. Det uppstår cirka 60 000 ton torkat avloppsslam per år. 

Slammet vidareförädlas vid Metsäpirttis komposteringsfält i Sibbo. Efter komposteringen är produkten färdig att användas i grönbygge.

Broschyr om Viksbacka avloppsreningsverk »

​Reningsres​ultat och övervakning

Vid Viksbacka avloppsreningsverk avskiljs upp till 95 procent av fasta och syreförbrukande ämnen samt 95 procent av fosforn och 90 procent av kvävet ur avloppsvattnet. Den viktigaste miljöindikatorn för Viksbacka reningsverk är den totala belastningen som leds ut i vattendrag.

EU:s ramdirektiv för vatten fastställer miniminivån för avloppsvattenreningen. I Finland har man dock strängare krav på reningsnivån som baserar sig på nationell lagstiftning (Vattendomstolens tillstånd för utsläpp av avloppsvatten 264/1961). Reningskraven för Viksbacka avloppsreningsverk fastställs i verkets egna miljötillstånd, där man har ställt ytterligare ramvillkor för utsläpp i luften och för fast avfall. Avloppsreningsverkets lagstadgade reningskrav är reningsverkets direkta, konkreta mål. 

Myndigheterna följer verkställandet av reningskraven med hjälp av års- och kvartalsrapporter. Därtill är Viksbacka avloppsreningsverk förpliktat att uppfylla de kvalitetsmål som Helsingfors stadsfullmäktige har ställt i sin riktlinje för Östersjön. 

​Utöver den belastning som leds ut i vattendragen kartläggs luftutsläppen från reningsprocessen årligen med hjälp av ett övervakningsprogram. Viksbacka avloppsreningsverk är även skyldigt att anmäla utsläpp av separat fastställda föreningar i luft och vatten för Finlands nationella PRTR-register.