Byggande, underhåll och sanering av näten

​Vi bygger nya vattenförsörjningsnät i takt med städernas beslutsfattande om att bygga nya områden som enligt detaljplanerna ska omfattas av nätet.

Vi utvidgar vattenförsörjningsnätet i samarbete med städernas avdelningar för markanvändning och teknik. Nätverket utvidgas även gradvis till att omfatta redan existerande glesbygd.

Glesbygd som kopplas till vattenförsörjningsnäten fastställs i städernas utvecklingsplaner för vattenförsörjning.

Underhåll​​ av näten

För att upprätthålla vattenförsörjningsnätens funktionsförmåga utför vi förebyggande underhållsåtgärder, till exempel sköljning, rengöring och granskningar av nätet. På så sätt strävar vi efter att förhindra störningar och risker i vatten- och avloppsnätet. Vi minimerar längden på störningar genom att upprätthålla ett beredskapssystem dygnet runt.

Tomtledningen och tomtavloppen är fastighetens egendom, vilket innebär att deras underhåll är på fastighetsägarens ansvar.

Det lönar sig att granska tomtledningens funktion och skick minst vart tionde år.

Besiktningar o​​ch sanering

Vi sanerar vattenledningar och avlopp som på grund av ålder eller andra orsaker är i dåligt skick. Nätets skick kan granskas genom att avloppen TV-filmas, vilket innebär att avloppens inre filmas med en robotkamera.

Det finns inga motsvarande metoder för att besikta vattenförsörjningsnätet, men vattenläckor spåras aktivt med en apparat som registrerar det ljud som läckan orsakar.

Vi är Finlands största san​​​​erare av underjordiska rör.

Vad gäller sanering finns det inte endast en enda metod som lämpar sig vid alla tillfällen, utan den tekniskt-ekonomiskt billigaste metoden bestäms från fall till fall. 

Största delen av avloppen saneras genom avloppsbrunnarna med hjälp av strumpinfodring vilket inte kräver schaktning.

Vattenledningar saneras både genom att de grävs upp och med så kallade no-dig-metoder, som inte kräver särskilt mycket schaktning.

Vi strävar efter att arrangera saneringsbyggen så att de stör områdets invånare, trafik och gångtrafik så litet som möjligt. Där det inte är möjligt att använda metoder som inte kräver schaktning, försöker vi i mån av möjlighet utföra grävarbetena i samband med andra gatuarbeten som utförs av andra parter.