Miljökonsekvenser

Sandkulla vattentorns byggprojekt har inga betydande direkta miljökonsekvenser. Dock kommer den nya tornkonstruktionen att påverka landskapsbilden i områdets stadsmiljö. Också rivningen av det gamla tornet kommer att påverka stadsbilden.

Miljökonsekvenser under byggtiden

Om planändringen godtas enligt förslaget kommer avstånden mellan det nya tornet och befintliga byggnader att vara följande:

  • skolan på södra sidan, 90 meter
  • småhusområdet på östra sidan, 190 meter
  • småhusområdet på nordöstra sidan, 130 meter
  • bostadshusen på västra sidan, 130 meter.

Under byggfasen ökar trafikvolymerna tillfälligt på Pyrolavägen, Stenhallonsgränden, Malmbacksstigen och i näromgivningen. Under byggandet hörs från byggarbetsplatsen även mer buller än vanligt, vilket kan medföra olägenheter för invånarna i närliggande områden och för eleverna i den intilliggande skolan.

Byggfasen ändrar ofrånkomligen byggområdets utseende. Trädbeståndet längs med Pyrolavägen och Malmbacksstigen som omger byggarbetsplatsen bevaras i enlighet med planbestämmelserna och vi utför byggarbetet med respekt för naturvärdena.

Miljökonsekvenser under drift

De enda direkta miljökonsekvenserna med anknytning till det nya vattentornet kommer att bli dess påverkan på skugg- och ljusförhållandena.

För vattentornets planerade byggplats har en separat granskning av skuggförhållandena genomförts.

Vattentornets fasader ska enligt planen utrustas med en intelligent fasadbelysning av lysdiodtyp. Tornets stomme, de snedställda stödbalkarna och cisterndelens undersida ska belysas med lysdioder. På så sätt riktas belysningen endast till önskade punkter, vilket gör det möjligt att framhäva vattentornets arkitektur och minimera ljusföroreningen i omgivningen. Med intelligent belysning kan ljussättningen fjärrstyras från kontrollrummet och ljusstyrkan programmeras med hjälp av tidsstyrning.

De indirekta miljökonsekvenserna av det nya vattentornet är i huvudsak positiva. I och med det nya tornet kan vi göra tryckhanteringen i vattenledningsnätet i Östra Vanda mer energieffektiv. Sänkningen av trycknivån påverkar också mängden läckage från ledningsnätet. Tekniska arrangemang och automatisering gör det möjligt att operera tornet effektivare än i dagsläget. Detta ger möjlighet att påverka energieffektiviteten och till exempel optimeringen av belysningsförhållandena.

Negativa miljökonsekvenser under driften har att göra med begränsningen av tillträdet till vattentornets område och dess skyddsområde, vilket kommer att förändra rekreationsanvändningen av skogsdungen som idag är planlagd som parkområde. I normal användning är trafikvolymen till och från vattentornets område mycket liten och orsakar ingen betydande olägenhet för invånarna i området.