Projektets framskridande

Byggnadsarbetet för det nya vattentornet i Sandkulla inleds på hösten 2017. Parallellt med byggnadsarbetet görs de behövliga ändringarna i nätverket i form av separata rörentreprenader. Det nuvarande vattentornet i Sandkulla kan tas ur bruk efter att alla testningar och besiktningar inför ibruktagningen är utförda och har godkänts. Rivningen av det gamla tornet inleds efter att det nya tagits i bruk.

Projektnytt

HRM:s styrelse godkände projektplanen (endast på finska) för vattentornet 21.8.2015.

  • Efter godkännande av projektplanen och investeringsbeslutet inleddes omedelbart förhandlingar för beredning av stadsplaneändringar.
  • Vanda stad inledde beredningen av stadsplaneändringarna under hösten 2015.
  • Som vinnande förslag i tävlingen för vattentornets visuella uttryck valdes WSP Finland Ab:s förslag "Siluetti".
  • Vanda stadsfullmäktige godkände stadsplaneändringen 17.10.2016, och den trädde i kraft i december 2016. En plan för delaktighet och bedömning av Sandkulla vattentorn (endast på finska).

Byggnadslovsansökan för det nya tornet lämnades 24.2.2017 och den behandlas fortfarande.

  • Stadsbildskommittén förordade beviljande av byggnadslov 9.3.2017.

Rivningsansökan för det gamla tornet lämnads till Vanda stad 6.6.2017, godkännade 18.12.2018 . Inför rivningstillståndsansökan utfördes en byggnadshistorisk utredning och preliminära planer för rivningsarrangemangen gjordes upp.

HRM:s styrelse utsåg 16.6.2017 YIT Rakennus Ab som byggnadsentreprenör.