Vanliga frågor

Varför bygger man ett nytt vattentorn?

I HRM:s kartläggning från 2013–2014 konstaterades att Sandkulla vattentorn är i ett sådant skick att det inte klarar av att trygga vattendistributionen i Östra Vanda när invånarantalet i området ökar. De framlagda alternativen för tryggandet av vattendistributionen var sanering av det gamla tornet, byggande av ett nytt torn och vattendistribution utan vattentorn. Efter att ha bedömt de olika alternativen på basis av utredningar konstaterade HRM:s styrelse att ett nytt torn var det bästa alternativet.

Var ska det nytt vattentornet ligga?

I samband med förberedning av projektplanen granskade vi fem olika platser i området för Dickursby tryckzon. På valet av plats inverkade bland annat förhållandena på byggplatsen, en modellering av ledningsnätet samt nödvändiga förändringar på ledningsnätet. Granskningen av placeringsort genomfördes i samarbete med Vanda stad.

På basis av utredningarna konstaterade vi att det nya vattentornet kan byggas öster om det nuvarande vattentornet i Malmbacken. Objektet har bra operativa förutsättningar för vattenförsörjningen, platsen ger möjlighet att genomföra projektet till den lägsta totalekonomiska kostnaden och vad gäller landskapsbilden, placeras tornet på samma område där det gamla tornet ligger.

Vattentornets exakta och slutgiltiga placering på Malmbacken samt placeringen av servicevägen till tornet kommer att specificeras när planläggningsprocessen kommer igång. Vi kommer då att lämna mer detaljerade underlag för områdesplaneringen till Vanda stad och om projektet ordnas höranden via den sedvanliga planläggningsprocessen. På tornets slutgiltiga plats påverkar såväl tekniska faktorer (optimering av vattentornets höjdposition och närmare planering av vattenledningarnas rutter i anslutning till vattentornet) som planläggningsprocessens slutresultat. 

Vem ansvarar för projektets genomförande?

Ansvaret för att genomföra projektet fördelas inom HRM mellan avdelningen för investeringar i vattenförsörjningens område och avdelningen för vattenrening.

Investeringsavdelningen svarar för projektplaneringen, konkurrensutsättning av entreprenaden och i sinom tid för ledning och övervakning av genomförandeprojektet. Vattenreningsavdelningen har i egenskap av tornets framtida användare en viktig roll i teamet som består av projektledningen och projektplanerare. Vattenreningsavdelningen svarar också för vattenledningsvattnets kvalitet och integrerar styrningen av WSP (Water Safety Plan) i planeringen samt idrifttagningsfasen.

Kommer det nya vattentornet att ha till exempel en utsiktsrestaurang eller ett café?
Cisternkonstruktionen i projektplanen för Sandkulla vattentorn är avsedd att användas för vattenförsörjningen. En tornkonstruktion som skulle tillåta övrig verksamhet, till exempel ett café, skulle delvis på grund av lokalbehoven och delvis också på grund av de nuvarande säkerhetskraven öka byggkostnaden avsevärt.

När rivs det gamla vattentornet?

Rivningen av det gamla tornet är en utmanande uppgift som kommer att genomföras efter nytt vattentornet är i bruk.


Om du inte hittade svaret på din fråga på den här sidan, skicka oss en ny fråga per e-post till adressen palaute(at)hsy.fi eller använd responsblanketten som finns på webbplatsen.