Sandkulla vattentorn

Ett nytt vattentorn I Vanda stad ska byggas i Malmbackens park i Sandkulla. Vattentornet kommer att säkra vattendistributionen för den ökande befolkningen i östra Vanda. Det nya vattentornet kommer att ersätta det gamla vattentornet i Sandkulla. Byggandet inleds under hösten 2017 och vattentornet planeras stå färdigt under sommaren 2020.

Det nya tornet kommer att stå i närheten av det gamla. Områdets vattendistributionsnätverk finns redan, vilket innebär att investeringarna för anslutningen av det nya tornet till vattenledningsnätet blir små. Placering av ett vattentorn inom ett betydande förbrukningsområde är en bra lösning även med tanke på den framtida vattendistributionen. Det gamla vattentornet rivs efter att det nya har färdigställts. Under rivningen kommer hänsyn att tas till närliggande byggnader och vägar.

Det nya vattentornet utrustas med moderna processtekniska apparater och lösningar. Förutom vattentornet kommer man att bygga in de nya stamledningar och avlopp för avloppsvatten som behövs i de existerande näten.

Som entreprenör fungerar YIT Rakennus Ab. Tornets visuella uttryck utformas utgående från WSP Groups förslag "Siluetti".

Byggnadsprojektet för Sandkulla vattentorn har inga betydande direkta miljöeffekter. Däremot kommer tornet att påverka stadsmiljön landskapsmässigt. Dessutom kommer rivningen av det gamla tornet att förändra stadsbilden.

 

Visualisering av det nya vattentornet vid dagen från Gustavsberg.

 

Visualisering av det nya vattentornet vid natten från Sandkulla skolans gård.